Методика навчання історії в школі

Наочність на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Перш ніж розпочати розмову про методичні прийоми роботи з історичним портретом, не зайвим буде одне суттєве уточнення, про який, власне, портрет йдеться. У методиці викладання історії більшу увагу завжди приділяли історичному портрету як характеристиці особи в контексті біографічних даних, світогляду, основних етапів життя. Але, викладаючи учням біографічний матеріал та дбаючи про творче засвоєння ними необхідної суми знань про ту чи ...

читати все »

Методика роботи з плакатами, фотокартками та карикатурами

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Ці види наочності є дуже популярними останнім часом. Тому ми обмежимося загальними зауваженнями. Уже йшлося про те, що деякі історичні картини та портрети мають дуже багато спільного з політичним плакатом. Або, інакше кажучи, вони за своїм змістом та первинним призначенням більше були агітаційно‑пропагандистськими плакатами, ніж картинами та портретами. Але якщо картина та портрет часто приховує свій ідеологічний зміст за художньою формою, ...

читати все »

Методика роботи з речовими джерелами

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

До речових пам’яток, згідно з обраною нами класифікацією, належать справжні пам’ятні місця та історичні монументи, а також більшість різноманітних предметів, що зберігаються в історичних, краєзнавчих і воєнно‑історичних музеях. Хоча застосування цієї групи джерел обмежене через їхнє місцезнаходження чи стан збереження, але саме вони дозволяють учням відчути колорит епохи, ознайомитися зі старовиною, відчути себе у ролі дослідників. Для створення чітких предметних уявлень і ...

читати все »

Про використання відеоматеріалів на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Реформування освіти в Ук­раїні відбувається в умовах бурхливого розвитку інформа­ційних та телекомунікаційних технологій. Важливими чинни­ками сучасного суспільства ста­ють знання та вміння користу­ватись комп’ютером та інфор­мацією, що надходить з різ­них джерел, вміння її аналізу­вати і застосовувати для влас­ного розвитку та повсякденно­го життя і навчання. Недарма в Національній доктрині роз­витку освіти, яка є стратегічним документом, що окреслює основні напрями розвитку ос­віти в ...

читати все »

Тести, як засіб перевірки знань школярів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Керувати будь-яким процесом та здійснювати корекцію можна лише на основі даних контролю над його перебігом. Не є винятком й навчально-виховний процес. Розрізняють два методи контролю — суб’єктивний та об’єктивний. Суб’єктивний метод контролю знань учнів за своєю сутністю придатний для підсумкового контролю. Інструментом, який дозволяє об’єктивно оцінювати якість засвоєння, є орієнтований на певні критерії тест. Запровадження тестових технологій у навчально-виховний процес ...

читати все »

Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Автор: Вишинська Оксана Сергіївна Навчальний заклад: Очаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта Дослідницька робота на уроках суспільно-гуманітарного циклу, як умова розвитку творчих здібностей учнів «Два винаходи людини можна вважати найскладнішими: мистецтво управляти та мистецтво виховувати» Емануїл Кант Сьогодні стало очевидним, що саме гуманітарна освіта в першу чергу формує особистість школяра. Протягом останніх років в країні постало  питання про  реалізацію ...

читати все »

Сутність поняття «критичне мислення»

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Про критичне мислення вже було написано чимало. Для людей, що мислять критично, розуміння інформації є скоріше початковим, ніж кінцевим моментом навчання. У США вважають, що понад 25 % тих видів робіт, які люди виконуватимуть протягом ХХІ ст., поки що не відомі людству, а існуючі види робіт суттєво зміняться. Тому, щоб мати роботу у майбутньому, молодь має опанувати абсолютно нові знання ...

читати все »

Види проектів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Слово «проект» у європейських мовах запозичене з латини й означає «викинутий уперед», «той, що висувається», «той, що впадає в око». Потім це слово починають розуміти як ідею, за якою суб’єкт може й має право розпоряджатися власними думками. Сьогодні цей термін часто й широко застосовується в різних сферах людської діяльності. Існують різні сучасні тлумачення, за якими проект — це: будь-яка діяльність, ...

читати все »

Роль засобів наочності у розвитку історичного мислення

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Використання засобів наочності безпосередньо стосується розвитку мислення як пізнавального процесу, адже в його основі лежить сприйняття — наочно‑образне, просторово‑часове відбиття у свідомості людини предмета, явища, яке базується на різних відчуттях (колір, звуки, запахи, форма, обсяг та інші), розумінні предмета чи осмисленні його на основі попереднього досвіду (віддаленість, швидкість, напрямок руху, тривалість процесів й інші властивості). Цей синтез виступає у вигляді ...

читати все »

Метод проектів в історичному аспекті

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Метод проектів як метод планування доцільної (цілеспрямованої) діяльності у зв’язку з вирішенням навчальних завдань в реальних життєвих обставинах почав складатися наприкінці ХІХ ст. у США як «метод проблем». Він розвивався у педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї в межах гуманістичного напряму у філософії та освіті. Сам термін «метод проектів» уперше з’явився в 1908–1910 рр. у звітах масачусетських шкільних органів ...

читати все »