Методика навчання історії в школі

Організація роботи учнів з історичною картою

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Одним із видів наочних засобів навчання є графічна, чи умовно-графічна, наочність. До групи умовно‑графічних засобів входять історичні карти, схеми, локальні схематичні плани, графіки, діаграми, крейдові малюнки та аплікації. У цьому переліку одне з найважливіших місць посідає історична карта, адже кожен погодиться із твердженням, що історія відбувається удвох категоріальних площинах — просторі й часі. І якщо хронології на уроках історії приділяється ...

читати все »

Комп’ютерні ігри історичної тематики

Козаки - Історія в школі

Інтернет‑революція, поєднана з комп’ютерною та інформаційною, повністю змінила ціле покоління, більше навіть, ніж свого часу винайдення друкарського верстату, радіо, автомобіля чи телебачення. Найбільш яскравою ознакою цієї  революції  є створення віртуального світу та виникнення залежності від нього у величезної кількості дітей. Школярі годинами проводять час, знищуючи монстрів, прибульців, та в кращому випадку, будуючи цивілізації. На сьогодні існує велика кількість комп’ютерних ігор ...

читати все »

Структура і методика підготовки уроків з розвитку критичного мислення

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Основними стадіями у критичному мисленні, які виділено розробниками міжнародного проекту «Критичне мислення», є «Виклик — Осмислення — Роздуми». Методична модель пізнавального процесу, побудованого на основі цих стадій, передбачає залучення учнів до пошуку інформації, обмірковування її та прийняття відповідного рішення. Виклик (зміст діяльності, прийоми) Осмислення (зміст діяльності, прийоми) Роздуми (зміст діяльності, прийоми) Аналіз знань з теми, визначення мети уроку. Прийоми: «Мозковий штурм», «Знаємо ...

читати все »

Розвиток історичного мислення в процесі роботи учнів над історичною картиною

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Серед різноманітних видів наочних засобів використання історичних картин у процесі навчання має особливий ефект, оскільки в даному випадку засвоєння знань відбувається в атмосфері інтелектуальних, моральних та естетичних переживань, творчості учителя та учнів. Використання історичної картини дозволяє сформувати історичний образ минулого, який закарбовується в пам’яті, сприймається не тільки розумом, а й серцем дитини. Отже, ми можемо говорити про розвиток образного мислення ...

читати все »

Використання інтернету на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Мережеві сервіси Інтернету другого покоління прийнято називати Веб 2.0. На відміну від першого покоління, сервіси Веб 2.0 дозволяють користувачам діяти спільно — обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, — тобто відбувається налагодження процесу соціальної взаємодії. Тому технології Веб 2.0 ще називають соціальними сервісами Інтернету. Якщо ж давати більш розширене визначення, то під соціальними сервісами Веб ...

читати все »

Наочність на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Перш ніж розпочати розмову про методичні прийоми роботи з історичним портретом, не зайвим буде одне суттєве уточнення, про який, власне, портрет йдеться. У методиці викладання історії більшу увагу завжди приділяли історичному портрету як характеристиці особи в контексті біографічних даних, світогляду, основних етапів життя. Але, викладаючи учням біографічний матеріал та дбаючи про творче засвоєння ними необхідної суми знань про ту чи ...

читати все »

Методика роботи з плакатами, фотокартками та карикатурами

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Ці види наочності є дуже популярними останнім часом. Тому ми обмежимося загальними зауваженнями. Уже йшлося про те, що деякі історичні картини та портрети мають дуже багато спільного з політичним плакатом. Або, інакше кажучи, вони за своїм змістом та первинним призначенням більше були агітаційно‑пропагандистськими плакатами, ніж картинами та портретами. Але якщо картина та портрет часто приховує свій ідеологічний зміст за художньою формою, ...

читати все »

Методика роботи з речовими джерелами

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

До речових пам’яток, згідно з обраною нами класифікацією, належать справжні пам’ятні місця та історичні монументи, а також більшість різноманітних предметів, що зберігаються в історичних, краєзнавчих і воєнно‑історичних музеях. Хоча застосування цієї групи джерел обмежене через їхнє місцезнаходження чи стан збереження, але саме вони дозволяють учням відчути колорит епохи, ознайомитися зі старовиною, відчути себе у ролі дослідників. Для створення чітких предметних уявлень і ...

читати все »

Про використання відеоматеріалів на уроках історії

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Реформування освіти в Ук­раїні відбувається в умовах бурхливого розвитку інформа­ційних та телекомунікаційних технологій. Важливими чинни­ками сучасного суспільства ста­ють знання та вміння користу­ватись комп’ютером та інфор­мацією, що надходить з різ­них джерел, вміння її аналізу­вати і застосовувати для влас­ного розвитку та повсякденно­го життя і навчання. Недарма в Національній доктрині роз­витку освіти, яка є стратегічним документом, що окреслює основні напрями розвитку ос­віти в ...

читати все »

Тести, як засіб перевірки знань школярів

Методика навчання історії в школі-Історія в школі

Керувати будь-яким процесом та здійснювати корекцію можна лише на основі даних контролю над його перебігом. Не є винятком й навчально-виховний процес. Розрізняють два методи контролю — суб’єктивний та об’єктивний. Суб’єктивний метод контролю знань учнів за своєю сутністю придатний для підсумкового контролю. Інструментом, який дозволяє об’єктивно оцінювати якість засвоєння, є орієнтований на певні критерії тест. Запровадження тестових технологій у навчально-виховний процес ...

читати все »